Songs

Baïlèro

by Joseph Canteloube From Chants d'auvergne

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Text & Translation

Baïlèro
English source: Traditional

Pastré, dè dèlaï l’aïo
a gaïré dè boun ten,
dio lou baïlèro lèrô.
È n’aï pas gaïré, è dio, tu
baïlèro lèrô.

Pastré, lou prat faï flour,
li cal gorda toun troupèl,
dio lou baïlèro lèrô.
L’èrb ès pu fin’ ol prat d’oïçi,
baïlèro lèrô.

Pastré, couçi foraï,
èn obal io lou bèl rîou
dio lou baïlèro lèrô.
Espèromè, tè, baô çirca,
baïlèro lèrô.

Shepherd over the river
English translation © Anon.

Shepherd over the river,
you are not afraid,
sing the baïlèro lèro.
I am not afraid, and you sing
baïlèro lèro.

Shepherd, the field is in flower,
bring your flock over here,
sing the baïlèro lèro.
The grass is finer in the field here,
baïlèro lèro.

Shepherd, the stream is between us,
I cannot cross,
sing the baïlèro lèro.
Wait, I will get you downstream,
baïlèro lèro.

© Naxos
Reproduced by kind permission of Naxos Music Group

Baïlèro
English source: Traditional

Shepherd over the river
English source: Anon.

Pastré, dè dèlaï l’aïo
Shepherd over the river,
a gaïré dè boun ten,
you are not afraid,
dio lou baïlèro lèrô.
sing the baïlèro lèro.
È n’aï pas gaïré, è dio, tu
I am not afraid, and you sing
baïlèro lèrô.
baïlèro lèro.

Pastré, lou prat faï flour,
Shepherd, the field is in flower,
li cal gorda toun troupèl,
bring your flock over here,
dio lou baïlèro lèrô.
sing the baïlèro lèro.
L’èrb ès pu fin’ ol prat d’oïçi,
The grass is finer in the field here,
baïlèro lèrô.
baïlèro lèro.

Pastré, couçi foraï,
Shepherd, the stream is between us,
èn obal io lou bèl rîou
I cannot cross,
dio lou baïlèro lèrô.
sing the baïlèro lèro.
Espèromè, tè, baô çirca,
Wait, I will get you downstream,
baïlèro lèrô.
baïlèro lèro.

Poet

Traditional

Traditional

Help us with a Donation

Enjoying our texts and translations? Help us continue to offer this service to all.

Make a Donation

Select Tickets